"วรวัจน์" ย้ำ 7 หลักสูตรอาชีพไม่ซ้ำซ้อนวิชาสามัญ 7 วิชา

       2556 ว่า หลักสูตร 7 กลุ่มอาชีพ เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนั้น

มหาวิทยาลัยก็ควรจะมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ ซึ่งแต่ละสถาบันควรดูนโยบายของ ศธ.ให้ชัดเจนว่า ตนอยากให้มหาวิทยาลัยมองภาพรวมทั้ง

หมด และทำความเข้าใจนโยบายของ ศธ.ให้ชัดเจน เพราะสิ่งที่ ศธ.จะดำเนินการเป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งองค์กรหลักของ ศธ.ทุกองค์กรได้หารือ

ร่วมกันแล้ว คือ การกำหนดทิศทางเพื่อให้คนจบออกมาแล้วมีงานทำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทำอยู่แล้ว แต่ถ้ามีมหาวิทยาลัยไหน

ไม่อยากทำ เพราะถือว่ามีอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อ ศธ.ตนก็ไม่ว่าและจะไม่แตะต้องเช่นกัน

       ส่วนกรณีที่ระบุว่า หลักสูตร 7 อาชีพจะซ้ำซ้อน กับสายอาชีวศึกษา และทำให้เรื่องวิชาการด้อยลงนั้น ถือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะหลัก

สูตร 7 กลุ่มอาชีพ ไม่ได้ลดเนื้อหาทางวิชาการลง แต่จะเพิ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนให้ชัดเจนขึ้น ไม่ได้มีการปรับ

หลักสูตรหรือปรับการเรียนการสอน เพียงแต่ทำให้การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษากับอุดมศึกษามีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ดังนั้น การสอบ

จึงควรมีเพียงรูปแบบเดียวเพื่อให้ง่ายขึ้น เด็กไม่สับสน ได้เรียนในคณะที่อยากเรียน ไม่ต้องหาวิ่งรอกสอบเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่มหาวิทยาลัยจะคัด

เด็กได้ตรงตามต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะขณะนี้เหลือเวลาอีก 3 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน หากไม่เร่งเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ ต่อไปเมื่อเปิดเสรีในด้านต่างๆ ประเทศไทยจะเกิดความเสีย

หาย และสังคมจะตำหนิ ศธ.อย่างมาก

       ด้าน นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลัง

เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตร 7 กลุ่มอาชีพ ร่วมกับ สพฐ.ซึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว และคาดว่า จะเสร็จเร็วๆ นี้ คือ กลุ่มเกษตร และกลุ่มอาหาร

อย่างไรก็ตาม หลักสูตร7 กลุ่มอาชีพเป็นการปรับเพิ่มเนื้อหาสาระในส่วนที่เน้นการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพมากขึ้น ไม่ใช่การรื้อ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ จะมีการแบ่งสายการเรียนการสอนที่ชัดเจนว่า จะเรียนวิทยาศาตร์เพื่อเป็นหมอ หรือจะเรียน

วิทยาศาสตร์เพื่อจะเป็นวิศวกร ทำให้นักเรียนไม่ต้องเรียนในวิชาที่ไม่จำเป็น

 -----------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์