การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

รายละเอียดการรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552

วันที่รับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 ม.ค.- วันพุธที่ 11 ก.พ. 2552 เวลา 09.00-15.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 2552 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา
วันที่ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ. 2552 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา หรือ Website www.satitpattana.ac.th
รับเอกสารมอบตัว วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 2552
กำหนดวันมอบตัว วันจันทร์ที่ 23 - ก.พ. - วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2552 เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
คุณสมบัตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่16 พฤษภาคม 2546) หรือนักเรียนกำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

ซื้อใบสมัครที่ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา


ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 26 ม.ค. 2552 - วันพุธ ที่ 11 ก.พ. 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การรับสมัคร
             - ผู้ปกครองเป็นผู้มาสมัครให้ โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย

หลักฐานในการสมัคร
ต้องเป็นเอกสารฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยผู้ปกครองต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้คือ

             - สูติบัตร
             - ทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของ บุคคลต่อไปนี้ทุกคน คือ นักเรียน บิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดาของนักเรียน )
             - หลักฐานการเป็นนักเรียนระดับอนุบาลหรือหลักฐานการเรียนอย่างอื่น ในปีการศึกษา 2551 เช่น สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองการศึกษา หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนของผู้สมัครที่โรงเรียนเป็นผู้ออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
             - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครและบิดามารดา (ถ้าเคยมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)
             - บัตรประชาชนบิดามารดา
             - รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1 นิ้ว) จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้องและชัดเจนไว้ด้านหลังทั้ง 3 รูป

ค่าใช้จ่าย
             1. ค่าเอกสารในการสมัคร 100 บาท
             2. ค่าสมัครสอบ 300 บาทข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : โรงเรียนสาธิตพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ : 02-915-5390-2