การรับสมัครนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสายสุดา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

1. การรับสมัคร
- ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Nursery)รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบเต็ม ณ วันเปิดเรียน
- ระดับชั้นอนุบาล 1 รับเด็กชาย – หญิง รับเด็กอายุ 3 ขวบเต็ม ณ วันเปิดเรียน
- ผู้ที่นำเด็กมาสมัครและมอบตัว ต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่รับผิดชอบตัวเด็ก

*** สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในวันมอบตัว ***
- พานักเรียนมาด้วยในวันสมัคร
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
- รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 4 รูป (อาจเป็นรูปถ่ายเล่น ๆ ก็ได้)

2. เวลาทำการ ตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.
- แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 20 พฤษภาคม – 30 กันยายน
- ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน – 10 มีนาคม
- เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ส่งเด็กกลับเวลา 14.30 น.
- จัดกิจกรรมเสริมตามความต้องการของผู้ปกครอง 15.00 – 16.00 น.


3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอนโดยบูรณาการใช้นวัตกรรม 5 แบบ
- การสอนแบบนีโอฮิวแมนนิส Neo-Humanist Education การให้เด็กๆฝึกสมาธิทำโยคะ
- การเรียนการสอนแบบไฮสโคป High / Scope Curriculum การวางแผน
- การสอนแบบโครงงาน Project Approach การจัดทำโครงงานต่าง ๆ
- การสอนแบบมอนเตสซอรี่ Montessori การพัฒนาสมองทำให้เด็กสงบนิ่ง
- การสอนภาษาธรรมชาติ Whole Language Approach การอ่านคำต่าง ๆ
- ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์อย่างมีระบบเน้นให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างวินัย
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
- ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาเด็กทุก ๆ ด้านเน้นวิชาการและภาษาอังกฤษ
- สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

4. การแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องใช้
- เครื่องแต่งกายตามแบบที่กำหนด (ยกเว้นชุดว่ายน้ำ) ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดนอน ชุดคลุมว่ายน้ำ กระเป๋าถุงผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน รองเท้าสลิปเปอร์ มีจำหน่ายที่ห้องธุรการ

5. อัตราค่าธรรมเนียม
- เก็บค่าธรรมเนียม ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น 2 เทอม ๆ ละ 18,000 บาท
- บริการนม / นมถั่วเหลือง / โอวัลตินพร้อมอาหารกลางวันตามตาราง
- ค่าธรรมเนียมเทอมต้นชำระในวันมอบตัวแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่มีสิทธิที่จะนำผู้อื่นมาแทนได้
- ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู 220 บาท (ตลอดจนจบอนุบาล 3)
- บริการดูแลนักเรียนช่วงเย็นหลัง 16.00 น. คิดเป็นรายชั่วโมง
- บริการให้คำปรึกษา แนะนำกรณีเด็กมีปัญหารายบุคคล

6. การบริการรถรับส่ง
- โรงเรียนจัดบริการรถรับ – ส่งโดยคิดค่าบริการตามระยะทาง


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : โรงเรียนอนุบาลสายสุดา โทร. 0-2510-8399, 0-2510-8400