กิจกรรมประจำปีโรงเรียนประสานมิตร

18-ก.ย.-52                   กิจกรรมของดีเมืองปทุม

21-25 ก.ย.  52             ประเมินทักษะระดับอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 1/2552

29-30 ก.ย.  52             สอบปลายภาคระดับประถม ประจำภาคเรียนที่1/2552

1-25 ต.ค.52                 ปิดภาคเรียน

26-ต.ค.-52                  เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2552

4-ธ.ค.-52                    กิจกกรมสายใยรัก พ่อ-ลูก

21-ธ.ค.-52                   สอบกลางภาคระดับ ป.1-ป.6

30-ธ.ค.-52                   กิจกรรมวันปีใหม่

31 ธ.ค.- 3 ม.ก. 53        หยุดวันปีใหม่

8-ม.ค.-53                    กิจกกรมกีฬาสี  / กิจกรรมวันเด็ก

15-19 ก.พ. 53              ประเมินทักษะระดับอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

11-12 ก.พ.53               สอบปลายภาคระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

22-23 ก.พ.53               สอบปลายภาคระดับประถมปีที่ 1-5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2552