ขอเชิญร่วมงานเทศกาล “ลมข้าวเบา เงาเดือนเพ็ญ”

โรงเรียนเพลินพัฒนา  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม   ได้เล็งเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงามของไทย   โดยเฉพาะในช่วงเดือน ๑๑  และ ๑๒    ที่จะมีลมว่าว (ลมเย็นจากทางเหนือตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) พัดมาพร้อมกับของขวัญจากท้องนา คือ ข้าวชุดแรกที่สุก เรียกว่า ข้าวเบา  ลมแห่งความสุขนี้ จึงเรียกขานกันว่า ลมข้าวเบา

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้มี ประเพณีลอยกระทง ซึ่งสืบทอดมาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติ  ระลึกถึงคุณของแม่น้ำ นับเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ทางโรงเรียนจึงจัดเทศกาล "ลมข้าวเบา...เงาเดือนเพ็ญ"  ขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทงของทุกปี  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๘ , ๒๙ และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑   เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.   ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนนสวนผัก  ภายในงานชาวชุมชนเพลินพัฒนาร่วมกันออกร้านค้า แสดงสินค้า อาหาร หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม นำเสนอการแสดง/การละเล่นต่างๆ ที่แสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันงดงามอย่างสร้างสรรค์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและเผยแพร่การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมอันดีงามนี้สู่สาธารณชนตาม