โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนแนวทางเลือก – ที่โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
    การเรียนรู้ที่ยึดองค์ความรู้ด้านสมองภายใต้กรอบการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (“Buddhist Brain-based Learning B-BL”) ผ่านนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้สาระวิชาการเชิงบูรณาการควบคู่กับทักษะชีวิต แบบองค์รวม    โรงเรียนจันทร์เจ้าสอนะไรกับเด็กๆ บ้างน๊ะ ?
เก่งไทย     สนุกับตัวอักษรไทยผ่านนิทานกุมารน้อย ภาค ๑, ๑      , ๒, ๓ และ ๔ ฟัง พูด อ่าน เขียน คิด รักภาษาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย
 เก่งคิด    ฉลาดคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณให้เกิดประโยชน์แท้ โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียกำกับ
 เก่งอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิต วิทย์        เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาปลูกฝังทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อรอบรู้ รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์
 
จิตดีมีสุข      ปลูกฝังความดีงามด้วยศรัทธาอย่างมีปัญญาผ่านกระบวนการ “สัจจะอธิฐาน” และ “กติกาสัญญาใจ” โดยประสานความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน นำชีวิตสู่วิถีพอเพียง
เรียนรู้สนุก    เรียนรู้สนุก เป็นสุขเมื่อได้เรียนรู้ ตามกลไกการเรียนรู้ของสมองเพื่อสร้าง “พหุปัญญา” ตามศักยภาพรายบุคคล


สู่วิถีชีวิตพอเพียง   
    - ป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรลำดับที่ 1 ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จาก                            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    -ป้ายและเกีตรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง 2550” จากกระทรวงศึกษาธิการ
    -ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ Buddhist Brain-based Learning (B-BL) รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งวัตกรรม” one school one innovation (OSOI)
    -เกียรติบัตรโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับปฐมวัยศึกษา เกียรติบัตรผลงานวิจัยด้านการอ่านยอดเยี่ยม
    -โล่และเกียรติบัตรจากสถาบันรมจิตติ ภายใต้ สกว. “ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับดีเด่น ด้านจริยศึกษา”
    -โล่รางวัล “ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม” ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พ.ศ. 2549 ณ วันที่ 20 กันยายน 2549
และรางวัลอื่นๆ

    เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 เข้าเรียนในคอร์สซัมเมอร์และเทอมปีการศึกษา 2555
         ขอเชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียนพร้อมพบครูประจำชั้นปีเพื่อแนะแนวความพร้อมของบุตรหลานของท่านในการเตรียมตัวเข้าเรียนตั้งแต่วัย 1.8 ปี ขึ้นไป
ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนผ่านช่องทางได้ดังนี้
www.youtube.com/janjaokindergarten หรือ พิมพ์ค้นหาคำว่า "อนุบาลจันทร์เจ้า"
http://www.facebook.com/janjaokindergarten  
www.twitter.com @janjaokindergarten