รูป/แผนที่


Website :
http://www.fasirin.com
ชื่อโรงเรียน
อนุบาลฟ้าสิรินทร์
ลักษณะ
เอกชน
ประเภท
อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
4 มบ.สีวลีโครงการ1 หมู่ 5 ซอย 5 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร
02-974-1611
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่ทราบ
Fax
02-974-1950
อีเมล์
-
Website
http://www.fasirin.com
ระดับที่เปิดสอน
อนุบาล
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
หนึ่งภาษา (ไทย)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรและแนวการสอน ในการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการรับรองผ่านการประเมินจาก สมศ. ปี 2548 เน้นการพัฒนาศักย ภาพของเด็กปฐมวัย สอนทั้งด้านวิชาการ และทักษะทางสังคม โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาทักษะด้านวิชาต่างๆ ในพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก เน้นกระบวนการเรียนรู้และการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์โดยผ่านกิจกรรมการเล่น ซึ่งเป็นไปอย่างธรรมชาติควบคู่ไปกับหลักสูตร มอนเตสซอรี่ (Montessory) จากประเทศอังกฤษ และการพัฒนาตามหลักพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เน้นการศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิค บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการศึกษาระดับอนุบาล ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ผู้บริหาร / คุณครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านอนุบาลโดยเฉพาะทั้งครูไทยและครูต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา

หลักสูตรเสริม
มอบสิ่งที่ดีสำหรับลูกรัก ด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย และเริ่มต้นการศึกษาด้วยอนาคตอันยาวไกล มาตรฐานดีเด่นสมบูรณ์แบบ เชี่ยวชาญด้านอนุบาลศึกษาโดยเฉพาะ...จัดระบบการเรียนการสอนผสมผสาน แบบบูรณาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน เป็นการประยุกต์วิชาการและกิจกรรม ตลอดจนมีโปรแกรมเสริมต่างๆ เน้นคุณครู อาจารย์ ที่มีทักษะการสอนโดยเฉพาะ

*ภาษาอังกฤษ โดยสถาบัน Fun Language โดยคุณครูชาวต่างชาติ
*เจ้าของภาษาทั้งการออกเสียงและการฟัง พูด อย่างถูกวิธี
*ดนตรีสากล โดยคุณครูด้านดนตรีผู้มีความเชี่ยวชาญ
*ศิลปะ / นาฎศิลป์
*ว่ายน้ำ
*ฟุตบอล โดยโค้ชทีมชาติไทย
โสตทัศนูปกรณ์

คำขวัญ
อารมณ์แจ่มใส จิตใจมีคุณธรรม
ผู้อำนวยการ
นายอรรณพ นามเทียร (ผู้รับใบอนุญาต) นางอมรา นามเทียร (ผู้จัดการ) นางวิภาภรณ์ หนูรอด (ครูใหญ่)
จำนวนครูผู้สอน
0
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับ
.
บริการรถรับส่ง
มี
ระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
- แผนกเนอสเซอรี่ รับนักเรียนตั้งแต่วัย 1-3 ปี
- แผนกอนุบาล รับนักเรียนตั้งแต่วัย 3-6 ปี
- ภาคการศึกษาต้น พ.ค. – ก.ย. ภาคการศึกษาปลาย พ.ย. – ก.พ.
- กำหนดการรับสมัคร
* เนอสเซอรี่ ตลอดทั้งปี
* อนุบาล1-3 ตั้งแต่เดือน พ.ย. ของทุกปี

เอกสารในการสมัครเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
- รูปถ่ายนักเรียนขนาดโปสการ์ด จำนวน 4 ใบ
ประวัติความเป็นมา
อนุบาลฟ้าสิรินทร์เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนซึ่งได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานคุณภาพจากสมศ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อสนองความต้องการผู้ปกครองที่ต้องการระบบการศึกษาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นเน้นการดูแลบุตรหลานโดยให้ความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและบนรถรับส่ง ทางโรงเรียนจัดทำหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปกับหลักสูตรมอนเตสซอรี่และการพัฒนาตามหลักพหุปัญญาโดยมีผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอนุบาลโดยเฉพาะทั้งอาจารย์ไทยและชาวต่างชาติ
โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนทันสมัย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน ล้อมรอบไปด้วยอากาศและสภาพแวดล้อมที่บริสุทธ์ห่างไกลมมลพิษเหมาะสำหรับเป็นสถานศึกษาและแหล่งค้นหาความรู้จากการปฎิบัติจริงของผู้เรียน
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
ไมไ่ด้ระบุ
จำนวนคนดู
7750
ขอบคุณ อนุบาล
อนุบาลฟ้าสิรินทร์