โรงเรียนรุ่งอรุณ : เครือข่ายโรงเรียนไทยไท

โรงเรียนเหมือนครอบครัว - ห้องเรียนเหมือนบ้าน
       นอกจากลักษณะ ทางภูมิทัศน์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ มีบึงน้ำ หมู่เรือนไทย เรือนไม้ที่นำไม้เก่าซึ่งรื้อมาจากที่อื่นมาสร้างใหม่และอาคารเรียนขนาดย่อม ซึ่งมีลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้อาคารเหล่านี้ได้รับการออกแบบอย่างประณีต โปร่งสบายเพื่อให้อากาศถ่ายเทอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ใช้เครื่องประดับเพื่อ ประหยัดไฟฟ้า การออกแบบ ให้แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง แต่ละห้องหันหน้าเข้าหากันและมีโถงกลางเชื่อมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ ติดต่อสัมพันธ์และมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การรับประธานอาหาร หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นฐานย่อย

       กิจกรรม ที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมในบ้านโดยมีครูเป็นเสมือนแม่ที่อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ ชิด นักเรียนและครูต้องช่วยดูแลบ้านของตนให้สะอาด มีความเป็นระเบียบ ดูแลรักษาและซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้มัดย้อมเย็บผ้าม่าน หุงข้าว ทำอาหารกลางวัน หรืออาหารว่างรับประทาน ล้างจานชามด้วยตนเอง และแยกขยะตามแนวคิด
“ของเสียเหลือศูนย์”

       วิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจึงนำพานักเรียนและครูเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะ พิเศษที่นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ฉันครูและนักเรียนแต่เป็นความใกล้ชิด ผูกพันและพึ่งพากันเสมือนแม่ลูก พี่น้องและญาติมิตรในครอบครัววิถีชีวิตเช่นนี้เองที่เป็นที่บ่มเพาะความ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาจากครูและความกตัญญูกตเวทิตาจากศิษย์ให้งอกงามขึ้นอย่างเป็น ธรรมชาติ

การเป็นชุมชนเกื้อกูลกัน
       โรงเรียน รุ่งอรุณเติบโตและมีบุคลิกเช่นที่ปรากฎนี้ได้ ล้วนเกิดจากความเอื้อเฟื้อเกืเอกูลจากบุคคลต่างๆ อย่างนับไม่ถ้วน ทั้งครูบาอาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง เพื่อนฝูงญาติมิตร และเครือข่าการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ต่อกันบนพื้นฐานของความจริงใจ ท่านเหล่านั้นล้วนมอบให้ทั้งความคิด กำลังใจ และความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์ช่นนี้เกิดจากการฟังเป็นฟังอย่างไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วน สรุป และฟังอย่างเอาดีจะเห็นวงประชุมเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในฝ่ายต่างๆ จึงเกิดเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง ที่ต่อยอดเพิ่มพูนความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งยิ่งไป และมีความเป็นเอกภาพ

       ใน ส่วนของเครือข่ายการเรียนรู้นั้น โรงเรียนได้รับความเอื้ออาทรและความเมตตาจากเครือข่ายต่างๆ ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนในชนบท โรงเรียน หน่วยงานราชการ วัด และพระสงฆ์ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ได้สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนและครที่มากด้วยคุณค่าเกินกว่าที่จะ พรรณนา

       ใน ส่วนของผูปกครองจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับโรงเรียนเป็นอย่างมาก มีการทำงานร่วมกันอย่างทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลายเรื่องทั้งที่ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรงและที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของผู้ ปกครองเอง กิจกรรมที่น่ายกย่องเป็นพิเศษ เช่น การดำเนินการในห้องเล่นส่งเริมพัฒนาการสำหรัเด็ก ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองได้ร่วมจัดตั้งบริหารและให้บริการแก่นักเรียนและให้ บริการด้นวิชาการแก่ครูหรือผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องมานานกว่า ๖ ปี นอกจากนี้ผู้ปกครองยังร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ และเป็นตัวแทนโรงเรียนในโครงการต่างๆ ที่ทำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ


การปลูกฝังจิตสาธารณะและจิตอาสา
       โรงเรียน รุ่งอรุณส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ทำงานจิตสาธารณะและจิตอาสาอย่างสม่ำ เสมอ คือการไมยึดติดอยู่กับกรอบของหน้าที่การงานของตนหากพร้อมที่จะเสนอตัวเข้า ช่วยเหลือเป็นธุระกับงานของผู้อื่นซึ่งได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากและสร้าง ความสัมพันธ์โดยมิได้ถือในเรื่องผู้ให้และผู้รับหากแต่ทั้งสองฝ่ายปฎิบัติต่อกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการช่วยเหลือคนรอบกายก่อน เช่น การช่วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนในลักษณะ "ลงแขก" การ ไปร่วมการบริการอาหารในงานบุญที่วัดญาณเวศกวันเป็นประจำ ในงานจิตอาสาซึ่งมักเป็นงานอุทิศตนเป็นอย่างมาก เป็นการช่วยเหลือในลักษณะทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เป็นเพื่อนคอยรับฟังความทุกข์และให้กำลังใจพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในระยะ ต่อมา นับได้ว่าเป็นกระบวน

       การ ช่วยเหลือที่มีความต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู เดือดร้อน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตืจาดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ โดยสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนครูที่โรงเรียนบ้าน ทุ่งดาบบนเกาะพระทองจังหวัดพังงา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พื้นที่ภาคกลางในจังหวัด อ่างทอง สิงห์บุรี และอยุธยา โดยการช่วย

       ทำ ความสะอาดและการสร้างบ้นพักอาศัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์ การให้ความช่วยเหลือนั้นมีความต่อเนื่องยาวนานจนกว่าจะแน่ใจว่าผู้เดือดร้อน นั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป ซึ่งการทำงานจิตอาสานี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากทายมหาศาล สร้างความองอาจกล้าหาญของจิตใจได้มากและเป็นที่ฟืมฟักพรมวิหารธรรมให้เติบ โตงอกงามในใจตน

********************************

 สกู๊ปข่าว อื่นๆ

   โรงเรียนทอสี : เครือข่ายโรงเรียนไทยไท
  
ระบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเมธา
   จินตทัศน์ สอนให้เด็กคิดเป็นภาพ